Òrain

Alasdair C MacIlleBhàin, Cathy Ann Nic a’ Phì, Mary Jane Lamond

Òrain Ghàidhlig bho chaochladh dhualchais agus air diofar ìrean is nòsan, bho thàladh gu puirt-à-beul gu òrain luaidh. (Ciad & dàrna roghainn.)