Òrain

Alasdair C MacIlleBhàin, Cathy-Ann Nic a’ Phì, Màiri Sìne Laomaind

Òrain Ghàidhlig bho chaochladh dhualchais agus air diofar ìrean is nòsan, bho thàladh gu puirt-à-beul gu òrain luaidh. (Ciad & dàrna roghainn.)

Màiri Sìne LaimaindDualchas ga Chuimhneachadh; òrain nan Eilean gan seinn ann an Ceap Breatainn agus leantaileachd dualchas nam bàrd. Am bliadhna, bidh Màiri Sìne a’ coimhead thro òrain Bharrach is Uibhisteach a chruinnich Fear Chanaigh agus cuid de bhàrdachd sgìreil na Mira Mòire a rinneadh le bàird a bhuineadh do Dhùthaich Chlann Raghnaill (.i. Dòmhnall Gobha, a dh’fhoillsich ‘obair ann am “Fàilte Cheap Breatuinn”).