Dannsa-ceum

Nòs dannsa ruithimeach a tha cumanta aig cèilidhean na h-Albann Nuaidh, agus a-nise air a thoirt air ais a dh’Alba tro Cheòlas agus iomairt nam fèisean.

Luchd-tòiseachaidh (ciad & dàrna roghainn) – Sophie NicSteaphain

Luchd-meadhanach (ciad roghainn) – Mats Melin

Luchd-adhartach (ciad & dàrna roghainn) – Harvey Peutan