Fèis Chullaig

Bidh a’ Chullaig Ghàidhealach as fhèarr a’ tachairt ann an Eilean Uibhist còmhla ri Ceòlas, a’ gabhail a-steach seiseanan-chiùil sna taighean-òsta, dannsaichean sna tallaichean-baile agus cèilidh san t-seann dòigh ann an Loidse Ghróigearraidh, loidse-seilge bhon 19mh linn. Eadar aithris an Duain Challainn gu pìobaireachd Ghàidhealach, tha an fhèis na togail mhòr bho dhubhar a’ gheamhraidh.

Tachraidh Fèis Chullaig eadar an Nollaig agus Oidhche Chullaig ann an Uibhist a Deas, le sreath de thachartasan-coimhearsnachd do gach aois.

Bithear a’ gabhail ri tabhartasan airgid aig gach tachartas son faighinn a-steach, ach tha prìs air Dannsa Talla Staoinebrig, Dannsa Trail West, agus a’ Chèilidh Chullaig. Feumaidh tiocaid a ghleidheadh airson Cèilidh na Cullaig (£20, le bus, deoch agus greimean de bhiadh na mara).

PRÒGRAM 2018 AN SEO

Feis