Cùrsaichean Bogaidh

Airson do chuid Gàidhlig a thoirt am feabhas ann an suidheachadh coimhearsnachd? Bidh clasaichean a’ gabhail a-steach ionnsachadh gnìomhach, bùthan-obrach agus tursan timcheall an eilein, airson do thoirt a-mach sa choimhearsnachd Uibhisteach, a’ bruidhinn Gàidhlig. Tha cùrsaichean ann airson luchd-tòiseachaidh gu fileantaich, agus bithear ag ionnsachadh gràmair, sgilean còmhraidh, agus lèirmheas is daingneachadh. Togaidh oileanaich Gàidhlig nàdarra an latha an-diugh, mar a thèid a chleachdadh anns a’ choimhearsnachd Ghàidhlig.’S ann an Uibhist a Deas a tha na ceudad as àirde de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba agus tha cuid de na coimhearsnachd as treasa sa Ghàidhlig air an t-saoghal an seo. Tha Ceòlas Uibhist air a fhreumhachadh ann an coimhearsnachd Ghàidhlig Uibhist a Deas, a’ cur ri glèidheadh agus brosnachadh na dìleib Ghàidhlig shònraichte a th’ aig a’ choimhearsnachd. 

Na h-ath chùrsaichean bogaidh:

  • 29/4 – 3/5/2019 – AIR A LÌONADH
  • 7 – 12/7/2019
  • 21 – 24/7/2019

Cìs: £250 (làn cìs, gun bhiadh no còmhnaidh na chois)

Immersion