October 27, 2016

Cùrsa Bogaidh Gàidhlig do Luchd-teagaisg (GIfT)

Tha Ceòlas a’ co-obrachadh còmhla ri Oilthigh Shrath Chluaidh gus prògram GIfT an oilthighe – a bhios a’ trèanadh thìdsearan leis am bu mhath obrachadh ann am Foghlam tron Ghàidhlig – agus leasachaidhean Gàidhlig Ceòlas fhighe ri chèile.

Ath chùrsaichean GIfT:

  • 30 Giblean – 4 Cèitean, 2018
  • 1 – 6 Iuchar, 2018

Bidh na h-oileanaich a’ fàs an cuid sgilean ann an Gàidhlig labhairte, gràmar, briathrachas agus gnàthasan-cainnt ann an suidheachaidhean foirmeil agus neo-fhoirmeil. Bithear ga cleachdadh gu sòisealta le muinntir Uibhist agus sheall an cùrsa dha na tìdsearan cho làidir agus a tha a’ Ghàidhlig ann an Uibhist.

Chòrd an cùrsa ris na tìdsearan gu mòr. Sa mheasadh dheireannach, bha àrainneachd Gàidhlig Uibhist ga moladh agus na tìdsearan a’ cantail gum moladh iad an cùrsa do dh’oileanaich GIfT eile, agus do thìdsearan FtG/FLi.

Bileag fiosrachaidh do dh’oileanaich GIfT a thig a dh’Uibhist.

GIfT 2015