November 7, 2017

Clas Gàidhlig

Thathar a’ ruith chlasaichean aig grunn ìrean.

Clasaichean a tha a’ dol an-dràsta:

  • Ceann na h-Àirigh, Griomasaigh, luchd-tòiseachaidh, DiCiadain 7-8:30f, a’ tòiseachadh 10/01/18
  • Sgoil Bhaile a’ Mhanaich, luchd-tòiseachaidh, DihAoine, 6-7f, a’ tòiseachadh 19/01/18
  • Sgoil an Ìochdair, luchd-meadhanaich, DiMàirt 6:30-8:30f, a’ tòiseachadh 9/01/18

Clàradh: ma chaill sibh an clàradh, thig co-dhiù dhan chiad chlas airson clàradh an uairsin.

Cosgais: £35 gach 5 seachdain, air a thoirt dhan chiad chlas san t-sreath.

Son barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu; liam@ceolas.co.uk; 01878 700 154