October 27, 2015

Dannsa

Bidh an t-Oifigear Leasachaidh Dannsa ag obair le sgoiltean, dachannan-cùraim agus buidhnean eile air feadh Uibhist agus tha grunnan sheòrsaichean dannsa ri thairgse. Tha an dreuchd ga mhaoineachadh tron Urras MhicDhonnchaidh agus NHS Eileanan Siar.

 

dancing