Liam Alastair Crouse – Oifigear Mheadhanan is Conaltradh Gàidhlig

‘S ann à Rhode Island a tha Liam an tòiseachd agus thàinig e dh’Alba ann an 2008 gus ceum ann an Ceiltis is Arceòlas a thoirt a-mach aig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha iar-cheum aige ann am Foillseachadh agus tha e air a bhith ag obair san raon phrìobhaideach agus phoblach, le Bòrd na Gàidhlig eadar 2016-17. Tha eòlas aige air leasachadh Gàidhlig gu nàiseanta agus bidh e ag obair gus meudachadh na h-uireid de Ghàidhlig a th’ air loidhne le Ceòlas agus buidhnean eile an Uibhist. Tha an obair air a mhaoineachadh leis an luchd-maoineachaidh choitcheann againne cho math ri Riaghaltas na h-Alba agus am Prògram Eòrpach LEADER Innse Gall.