Catherine Yeatman – Manaidsear Pròiseict (Cnoc Soilleir)

An dèidh còrr is 25 bliadhna mar ailtire, ghluais mi a dh’Uibhist bho chionn deannan bhliadhnaichean gus poile a chur seachad air a’ chùrsa Ealan UHI, stèidhichte ann an Taigh Chearsabhagh.

Tha mi air cur romham fuireach sna h-eileanan airson mo bheatha agus mo chuid ealain a thoirt air adhart, agus le sin tha mi dèanamh toileachais mhòir ri bhith a’ toirt mo chuid eòlais is sgilean dha sgioba Chnoc Soilleir.

Bidh Catherine stèidhichte ann an LCC, Àrainn Bheinn na Faoghla; 01851 770 516 àireamh-fòin na Colaisde, 07747882622.