Lauren Mhoireastan

‘S ann à Farrais, Moireibh, a tha Lauren. Thàinig i a dh’Uibhist ann an 2013, an dèidh 7 bliadhna ag obair na tìdsear eachdraidh agus nua-eòlas ann am Moireibh agus Lodainn an Iar. Tha i na prìomh-thìdsear air na Cuspairean Sòisealta aig Sgoil Lìonacleit ann am Beinn na Faoghla. An dèidh dhi crìoch a chur air PgDip Bogadh Gàidhlig do Thìdsearan (GIfT) aig Oilthigh Shrathchluaidh, thòisich Lauren air na cuspairean sòisealta a theagasg tron Ghàidhlig san Lùnastal 2017. Tha i na saor-thoileach airson Meantor Uibhist is Bharraigh. Fhuair i urram airson a h-obrach le Lìonra Meantoran na h-Alba san t-Samhain 2016. Tha i na ball de Chòisir Ghàidhlig Uibhist.