Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

‘Chì Mi’: Dòmhnall Iain Dhonnchaidh: 2/2/19

Comharraichidh Ceòlas 100 bliadhna on rugadh aon de na bàird a b’ fhèarr san 20mh linn.

Leugh tuilleadh

Fèis Chullaig a’ fàs na treasamh bliadhna

Bha an ùine eadar an Nollaig agus Oidhche na Bliadhn’ Ùire air a lìonadh le tachartasan Cheòlais ann an Uibhist. …

Leugh tuilleadh

Ceòlas am Fìobha: 23/3/19

Tiugainn gu Ceòlas beag ann an Talla Rothes, Gleann Rathais, Fìobha, còmhla ri Buidheann Leasachaidh Gàidhlig Fhìobha.

Leugh tuilleadh

Prògram Fèis Chullaig

Prògram den fhèis a ruitheas eadar 28-31/12 ann an Uibhist a Deas agus Èirisgeidh.

Leugh tuilleadh