Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Ceòlas am Fìobha: 23/3/19

Tiugainn gu Ceòlas beag ann an Talla Rothes, Gleann Rathais, Fìobha, còmhla ri Buidheann Leasachaidh Gàidhlig Fhìobha.

Leugh tuilleadh

Prògram Fèis Chullaig

Prògram den fhèis a ruitheas eadar 28-31/12 ann an Uibhist a Deas agus Èirisgeidh.

Leugh tuilleadh

Oifigear Dannsa ùr aig Ceòlas

Bidh Oifigear Leasachaidh Dannsa a’ ruith sreath de chlasaichean is eile ann an Uibhist. Bidh Lowenna Hosken, a thòisich san …

Leugh tuilleadh

Tìr nan Òg – 29/11-1/12

A’ comharrachadh ceòl òigridh ann an Uibhist aig trì cuirmean #yoyp2018.

Leugh tuilleadh