Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Cnoc Soilleir a’ faighinn maoin mhòr

Air a’ mhìos sa chaidh, chomharraicheadh clach-mhìle ùr do Chnoc Soilleir, iomairt chompàirteachaidh eadar Colaiste a’ Chaisteil UHI agus Ceòlas …

Leugh tuilleadh

Sanas-obrach: Oifigear Leasachaidh Curraicealaim

Tha Ceòlas Uibhist a’ sireadh cuideigin a dhealbhaicheas agus a ruitheas cùrsaichean Gàidhlig ùra a tha stèidhichte ann an Uibhist.

Leugh tuilleadh

Clas dannsa-ceum

Bidh clasaichean ann an dannsa-ceum a’ tòiseachadh ann an Uibhist leis an Oifigear Leasachaidh Dannsa an dèidh na Càisge.

Leugh tuilleadh

Moladh Uibhist | 3-5 Cèitean

Sealladh film Solas/Sòlas: ’s e film-aithriseach ealain, air a riochdachadh le Fiona NicCoinnich, an tasglannaiche NTS ann an Canaidh, a …

Leugh tuilleadh