Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Phil & Aly | 21/09/19

Phil Cunningham agus Aly Bain, dithist dhen luchd-chiùil tradaiseanta as fhèarr san t-saoghal, dol a chluich aig Talla an Ìochdair, …

Leugh tuilleadh

Oifigear Leasachadh Curraicealaim gus tòiseachadh

Thèid na cùrsaichean Gàidhlig a thabhainneas Ceòlas Uibhist a leudachadh san ùine air thoiseach le fastadh dreuchd ùr.

Leugh tuilleadh

Crìonadh na Gnàth-shìde agus Uibhist: symposium Cheòlais 2019

Dh’fhaodadh gur i coimhearsnachd Uibhist a’ chiad àite ann an Alba a dh’fhuilingeas ri linn crìonadh na gnàth-shìde agus èirigh …

Leugh tuilleadh

Prògram Coimhearsnachd na Sgoil Shamhraidh

Tachartasan coimhearsnachd, a’ gabhail a-steach chuairtean, òraidean agus cuirmean, eadar 7-12 den Iuchar, 2019.

Leugh tuilleadh