October 27, 2015

Symposium

Bidh Ceòlas a’ ruith symposium dualchais gach bliadhna gus daoine, àiteachan, tachartasan agus cleachdannan ionadail a shònrachadh. ‘S ann tro mheadhan na Gàidhlig a thèid na symposia a ruith sa mhòr-chuid, a’ toirt cothrom do luchd-tadhail a bhith air am bogadh ann an cainnt na coimhearsnachd.

‘S àbhaist dha bhith ga ruith cola-deug an dèidh sgoil shamhraidh Ceòlas, gus a bhith a’ snìomh a-steach dha Fèill Àiteachais. Bidh òraidean, còmhraidhean, bùithtean-obrach, cuairtean treòirichte agus cèilidhean a’ dol.

Sna bliadhnaichean a chaidh seachad, tha na symposia air sùil a thoirt air a’ Chogadh Mhòr, biadh is deoch thradaiseanta agus bailtean ionadail a’ gabhail a-steach Gèirinis, An Càrnan, Caolas, an t-Ìochdar, Tobha Mòr, Tobha Beag agus Snaoiseabhal.

Bidh symposium 2017 (22-25 July) a’ toirt sùil air Clann ‘ic Mhuirich, teaghlach bhàrd (air neo filidh) à Stadhlaigearraidh agus Dreumasdal.

2017 Symposium Clann Mhuirich