October 27, 2015

Moladh Uibhist

‘S e ‘Moladh Uibhist’ an tachartas bliadhnail againn a-mach air dualchas òran Uibhist agus an t-àite aca san dualchas. Thig còmhla rinn airson deireadh-seachdain làn seinn is sgeulachdan, eadar 5mh-7mh den Chèitean aig àiteachan bho Èirisgeidh gu Uibhist a Tuath, a’ togail òrain san t-seann dòigh am measg eòlaichean na coimhearsnachd Uibhistich agus an cuid sgeulachdan. ‘S e cothrom air leth a tha seo, a’ leigeil le daoine tighinn ann airson blasad fhaighinn air an dùthchas bheò glan às an tobar.

Thig am prògram a-mach a dh’aithghearr.

Tha a’ bhileag 2017 ri fhaotainn an seo, airson coimhead.