October 17, 2016

Fèis Chullaig

A-nis air an treas bliadhna aice, bidh Fèis Chullaig a’ tachairt eadar an Nollaig agus Oidhche Chullaig ann an Uibhist a Deas, le sreath de thachartasan coimhearsnachd. Bidh fèis na bliadhna-sa a’ tachairt eadar 28-31/12/17; agus tha am prògram slàn gu h-ìseal.

Feumaidh Cèilidh Chullaig ann an Loidse Ghróigearraidh a bhith air a ghlèidheadh ro-làimhe, le fios gu Ceòlas. Nach leig sibh fios a thaobh càit am bu mhath leat a bhith air ur togail leis a’ bhus?