September 23, 2016

Gnìomhachdan

 

Dè bhios a’ tachairt aig Cnoc Soilleir?

Tachartasan: dol gu cèilidhean, dannsaichean agus cuirmean-ealain eile, a’ gabhail a-steach Sgoil shamhraidh Ceòlas, Fèis Chullaig, Symposium agus Co-labhairt òrain

Coimhearsnachd: tachair ri caraidean is càirdean, tadhail air a’ chafé, faic am prògram de thaisbeanaidhean

Trèanadh: faigh teisteanasan ann am farsaingeachd de chuspairean bho na Gnìomhachasan Cruthachail a leithid ceòl agus dannsa

Ionnsachadh: dèan cùrsaichean goirid mu cheòl, dannsa, cànan is dualchas Uibhist

Luchd-tadhail: faigh eòlas air Gàidheil aig a bheil beairteas de sheanchas is dhualchas ionadail

Gàidhlig: gabh cùrsaichean barantaichte sa Ghàidhlig ann an compàirteachas le Bòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Shrath Chluaidh

Rannsachadhdèan prògraman rannsachaidh air dualchas Uibhist, le bhith a’ cleachdadh na leabharlainn agus tasglainn chiùil

Cuidich sinn seo a thoirt gu buil!