August 26, 2016

Cnoc Soilleir

concept1

Tuairmse dealbhachaidh Cnoc Soilleir © John Renshaw Architects 2016

‘S e pròiseact co-oibreachail a th’ ann an Cnoc Soilleir eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI (LCC) gus ionad airson ceòl na Gàidhlig, dannsa agus dualchas a stèidheachadh ann an Uibhist. Cuiridh Cnoc Soilleir ri fàs na h-uiread de ghnìomhan coimhearsnachd le Ceòlas timcheall air ionnsachadh Gàidhlig, ceòl is dannsa, a’ gabhail a-steach na Sgoil Shamhraidh chliùitich, Fèis Chullaig, Co-labhairt Òrain agus Symposium. Cuiridh Cnoc Soilleir cuideachd ri fàs phrògraman ciùil soirbheachail aig LCC (BA ann an Ceòl Gnìomhaichte, MA ann an Ceòl is Àrainneachd, agus HNC Ceòl) agus cuiridh e ris na comasan airson lìbhrigeadh chùrsaichean a bharrachd sna gnìomhachasan cruthachail, a’ leigeil le meudachadh àireamh nan oileanach.

‘S e ar n-amas airson Cnoc Soilleir:

Gum faighear aithneachadh mar ionad sàr-mhathais airson cànan is cultar na Gàidhlig, aig a bheil talla-cluiche bharraichte.

Gum tabhainnear tachartasan cultarail àrd-ìre fad na bliadhna, le cothroman trèanaidh, foghlaim agus cosnaidh sgoinneil.

Gum bi a’ Ghàidhlig na cànan-obrach aig Cnoc Soilleir, le oileanaich is luchd-tadhail ag ionnsachadh agus a’ cur eòlas air a’ choimhearsnachd Ghàidhlig.

Airson iomadh bliadhna, tha a’ choimhearsnachd air a bhith a’ dèanamh fiughar ris an ionad seo a bhrosnaicheas ceòl, dannsa agus dualchas Gàidhlig ann an Uibhist. Tha sinn air bhioran gu bheil sinn air an stairsnich leis a’ phròiseact seo agus tha sinn an eisimeil air bhur taic an-dràsta leis a’ mhaoin-chalpa.

Le bhur taic, tha sinn an dùil gun togar àite às am bi a’ choimhearsnachd againn – gu sònraichte na h-òigridh – moiteil; àite far an urrainn dhaibh a dhol an lùib ceòl agus seanchas agus dualchas na Gàidhlig, gus an dùthchas againn fhàs. Le bhith a’ cur bhur taic ris a’ phròiseact, cuidichidh sibh gus Uibhist a dhèanamh tarraingeach mar àite son tadhail agus fuireach ann, a’ toirt barrachd adhbharan dhar n-òigridh fuireach san eilean.

Dè bhios a’ tachairt aig Cnoc Soilleir?

Dè coltas a bhios air an togalach?