Ùidh ann an sgoil shamhraidh Cheòlais a’ fàs

Tha an àireamh as àirde a-riamh airson an ama seo den bhliadhna air clàradh airson sgoil shamhraidh Cheòlais. Tachraidh an sgoil shamhraidh ann an Dalabrog air a’ chiad seachdain den Iuchar. ’S ann aig a’ Ghàidhlig a tha an tarraing as motha a-rithist, leis an sgoil suidhichte sa choimhearsnachd as treasa sa Ghàidhlig. A bharrachd Read more about Ùidh ann an sgoil shamhraidh Cheòlais a’ fàs[…]

Posted in

Seirbheis ùr susbainte Gàidhlig le Ceòlas

Tha Ceòlas Uibhist a’ lìbhrigeadh seirbheis ùr Ghàidhlig do bhuidhnean is ghnìomhachasan, a’ tabhainn cuideachadh leis a’ chànan. Tha i ga ruith le Oifigear Conaltraidh na Gàidhlig. Bidh an t-seirbheis, air a bheil ‘An Runnach’, a’ tabhainn cruthachadh susbaint dhà-chànanach, mar sgrìobhadh, dearbhadh-teacs agus eadar-theangachadh, cho math ri cuideachadh leis na meadhanan sòisealta agus làraichean-lìn. Read more about Seirbheis ùr susbainte Gàidhlig le Ceòlas[…]

Posted in

Òraidean na Fèill Brìghde

Mun fhèill Brìde, bidh dà òraid sa Ghàidhlig le Dòmhnall Uilleam Stiùbhart ‘s e a-mach air dithist den luchd-chruinneachaidh as ainmeile a bha ag obair ann an Uibhist: Alasdair MacGilleMhìcheil agus Marsaili Cheanadach-Fhrìseil. ‘S e Àrd-Òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig a th’ anns an Oll Dòmhnall Uilleam Stiùbhart, agus bidh e a’ stiùireadh a’ chùrsa MSc Read more about Òraidean na Fèill Brìghde[…]