Prògram Dannsa is Ceòl na h-Òigridh airson #YOYP2018

Tha Ceòlas air maoineachadh fhaighinn airson prògram dannsa agus ciùil thradaiseanta a ruith do dh’òigridh ann an Uibhist. Chaidh £15,000 a bhuileachadh tro Phrògram Leasachadh Tàlant na h-Òigridh le Tatù Rìoghail Dhùn Èideann agus Alba Chruthachail, sgeama pìleat a chaidh a chur air dòigh airson Bliadhna na h-Òigridh 2018. A’ gabhail a-steach pìobaireachd, drumaireachd, dannsa Read more about Prògram Dannsa is Ceòl na h-Òigridh airson #YOYP2018[…]

Òraidean na Fèill Brìghde

Mun fhèill Brìde, bidh dà òraid sa Ghàidhlig le Dòmhnall Uilleam Stiùbhart ‘s e a-mach air dithist den luchd-chruinneachaidh as ainmeile a bha ag obair ann an Uibhist: Alasdair MacGilleMhìcheil agus Marsaili Cheanadach-Fhrìseil. ‘S e Àrd-Òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig a th’ anns an Oll Dòmhnall Uilleam Stiùbhart, agus bidh e a’ stiùireadh a’ chùrsa MSc Read more about Òraidean na Fèill Brìghde[…]