Seirbheis ùr susbainte Gàidhlig le Ceòlas

Tha Ceòlas Uibhist a’ lìbhrigeadh seirbheis ùr Ghàidhlig do bhuidhnean is ghnìomhachasan, a’ tabhainn cuideachadh leis a’ chànan. Tha i ga ruith le Oifigear Conaltraidh na Gàidhlig. Bidh an t-seirbheis, air a bheil ‘An Runnach’, a’ tabhainn cruthachadh susbaint dhà-chànanach, mar sgrìobhadh, dearbhadh-teacs agus eadar-theangachadh, cho math ri cuideachadh leis na meadhanan sòisealta agus làraichean-lìn. Read more about Seirbheis ùr susbainte Gàidhlig le Ceòlas[…]

Posted in

Òraidean na Fèill Brìghde

Mun fhèill Brìde, bidh dà òraid sa Ghàidhlig le Dòmhnall Uilleam Stiùbhart ‘s e a-mach air dithist den luchd-chruinneachaidh as ainmeile a bha ag obair ann an Uibhist: Alasdair MacGilleMhìcheil agus Marsaili Cheanadach-Fhrìseil. ‘S e Àrd-Òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig a th’ anns an Oll Dòmhnall Uilleam Stiùbhart, agus bidh e a’ stiùireadh a’ chùrsa MSc Read more about Òraidean na Fèill Brìghde[…]