Prògram Dannsa is Ceòl na h-Òigridh airson #YOYP2018

Tha Ceòlas air maoineachadh fhaighinn airson prògram dannsa agus ciùil thradaiseanta a ruith do dh’òigridh ann an Uibhist. Chaidh £15,000 a bhuileachadh tro Phrògram Leasachadh Tàlant na h-Òigridh le Tatù Rìoghail Dhùn Èideann agus Alba Chruthachail, sgeama pìleat a chaidh a chur air dòigh airson Bliadhna na h-Òigridh 2018. A’ gabhail a-steach pìobaireachd, drumaireachd, dannsa Read more about Prògram Dannsa is Ceòl na h-Òigridh airson #YOYP2018[…]

Tagradh Planaidh Cnoc Soilleir

Tha Pròiseact Cnoc Soilleir air clach-mhìle chudromach a ruighinn. Chaidh tagradh planaidh an togalaich a chur a-steach do Chomhairle nan Eilean Siar. ’S e iomairt chompàirteach a th’ ann an Cnoc Soilleir, eadar Colaisde a’ Chaisteil UHI agus Ceòlas Uibhist, a bhios ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. ’S e aon de na coimheasnachdan as Read more about Tagradh Planaidh Cnoc Soilleir[…]

Ùidh ann an sgoil shamhraidh Cheòlais a’ fàs

Tha an àireamh as àirde a-riamh airson an ama seo den bhliadhna air clàradh airson sgoil shamhraidh Cheòlais. Tachraidh an sgoil shamhraidh ann an Dalabrog air a’ chiad seachdain den Iuchar. ’S ann aig a’ Ghàidhlig a tha an tarraing as motha a-rithist, leis an sgoil suidhichte sa choimhearsnachd as treasa sa Ghàidhlig. A bharrachd Read more about Ùidh ann an sgoil shamhraidh Cheòlais a’ fàs[…]

Posted in