Lagh a’ Chladaich – symposium coimhearsnachd

Ochòin, a chiallain, gur mi tha cianail ’S mi ’n seo gam riasladh am beul na Cròice; An todhar fiadhaich ’s e doirbh a lìonadh, ’S chan eil sa Chrìosdachd na spìonadh ròin’ às. (Dòmhnall Iain Dhonnchaidh, Òran an Fheamnaidh) Tha an luach is am feum a th’ anns a’ chladach glè aithnichte do mhuinntir Read more about Lagh a’ Chladaich – symposium coimhearsnachd[…]

Duais bhon Mhaoin Fhosgailte ga bhuileachadh air Ceòlas

Dh’ainmich Alba Chruthachail gu bheil Ceòlas Uibhist a’ faighinn taic às a’ Mhaoin Fhosgailte mu choinneamh a’ phrògraim ealain 2018 aca. Bidh an duais luach £41,180 ga cosg air sreath thachartasan a’ gabhail a-steach na sgoil shamhraidh, symposium dualchais coimhearsnachd, Fèis Chullaig agus fèill ùr litreachais Às an Tobar. Tha an tabhartas a’ tighinn fa Read more about Duais bhon Mhaoin Fhosgailte ga bhuileachadh air Ceòlas[…]

Prògram Dannsa is Ceòl na h-Òigridh airson #YOYP2018

Tha ùrachadh sa chlàr-ama gun tòisichear seo as t-fhoghar. Tha Ceòlas air maoineachadh fhaighinn airson prògram dannsa agus ciùil thradaiseanta a ruith do dh’òigridh ann an Uibhist. Chaidh £15,000 a bhuileachadh tro Phrògram Leasachadh Tàlant na h-Òigridh le Tatù Rìoghail Dhùn Èideann agus Alba Chruthachail, sgeama pìleat a chaidh a chur air dòigh airson Bliadhna Read more about Prògram Dannsa is Ceòl na h-Òigridh airson #YOYP2018[…]