October 27, 2015

Bòrd-Stiùiridh

Màiri T NicAonghais, Ceannard

‘S i cathraiche Ceòlas Màiri T NicAonghais, agus tha iomadh dreachd air a bhith aice sa choimhearsnachd a’ buntainn ri foghlam, a’ Ghàidhlig, agus ionnsachadh inbheach. ‘S i bana-mhaighstir Sgoil an Iochdair, na riochdaire am buidheann Riaghaltas na h-Alba Gaelic Learners in the Primary School, ball de 1+2 language learning in the Western Isles, oide airson trèanadh luchd-obrach le Foghlam Alba, aon de na prìomh bhuill an Uist Core Learning Group, agus tha eòlas farsaing aice ann an leasachadh coimhearsnachd. Tha Màiri air a bhith na ball de na bùird aig grunn bhuidhnean ann an Alba, leithid Comhairle Ealan na h-Alba agus MG Alba. Bha i cuideachd na ball de chomataidh Co-chomunn an Iochdair agus Talla an Iochdair, ball tùsail aig Cothrom Ltd agus Fèis Tìr a’ Mhurain.

Pauline NicDhòmhnaill

Tha Pauline air a bhith an sàs ann an Ceòlas fad 15 bliadhna. ‘S i aon de na prìomh thidsearan-ciùil ann an Sgoil Lìonacleit, agus bha i a’ teagasg ann am Barraigh agus Vancouver. Tha i na ball, tè-stiùiridh, agus oide le Còisir Eaglais Chaitligeach Earra-Ghàidheal agus nan Eilean, cluicheadair orgain agus tè-stiùireadh na còisire ionadail san eaglais agus chuidich i gu bhith stèidheachadh Còmhlan-Pìob Sgoil Lìonacleit. Bha Pauline na ball de grunn bhuidhnean coimhearsnachd a’ gabhail a-steach: Comhairle Pàrant Sgoil Dhalabroig, Gleus Community Music Group, Co-chomunn an Iochdair agus Talla an Iochdair.

Iseabail NicDhòmhnaill

Bha Iseabail ag obair fad 25 bliadhna mar Àrd-Mhanaidsear Leasachadh Eaconomaigeach do IGE, ag obair sna h-eileanan eadar Beàrnaraigh na Hearradh agus Bhatarsaigh. Ged a leig i dhì a dreuchd, tha i air a bhith an sàs ann an iomadh phròiseact thar nam bliadhna, bho stèidheachadh chompanaidhean beaga gu leasachaidhean mòra, a’ faotainn eòlas ann an leasachadh eaconomaigeach agus sòisealta sna h-Eileanan Siar. Tha Iseabail na Stiùiriche do Chothrom Ltd, cathranais ionadail a bhios a’ cur chothroman trèanaidh air dòigh don choimhearsnachd, a’ ruith cròileagan Gàidhlig, agus a tha a’ fàs gnìomhachas ath-chuairteachaidh. Tha i na ionmhasair do dh’Eaglais na h-Alba an Uibhist a Deas.

Catrìona MacIntyre

Tha Catrìona aithnichte mar phrìomh thidsear na Gàidhlig ann an Alba le a bliadhnaichean fada de dh’obair agus eòlas. ‘S i am ball as ùire den Bhòrd-stiùiridh, air dhi tilleadh dhachaigh do dh’Uibhist. Tha Catrìona air a bhith ag obair gu cunbhalach le Ceòlas mar thidsear Gàidhlig ri linn na sgoil-samhraidh fad na 6 bliadhna mu dheireadh. Tha ceangal fada aice ri Sabhal Mòr Ostaig agus bidh i ag obair mar thidsear solarachaidh Gàidhlig ann an sgoiltean nan Eilean Siar. Bha Catrìona na cathraiche air Fèisean nan Gàidheal fad grunn bhliadhnaichean.

Aonghas Dòmhnallach

Bha Aonghas ag obair mar shagart ann an Bruaich Chluaidh, Dùn Bhreatainn, Baile Ruaidh agus Both Lobharnaig ann an Glaschu. Mar thoradh de dh’obair, tha eòlas farsaing aig Aonghas air a bhith ag obair le buidhnean coimhearsnachd agus eile. Bha e na cho-stèidhichear agus stiùiriche-sgioba do Young People’s Beginning Experience Scotland, riochdaire Albannach do Movement for a Better World project, ball agus riochdaire de Epiphany Group Network of Ignatian Spiritual Directors agus ball-sgioba de Jesuit Ignatian Spirituality Centre, Glaschu. Mar shagairt paraiste fad iomadh bliadhna, tha eòlas aige air a bhith a’ stiùireadh thogalaichean agus iomhais às leth choimhearsnachdan. Tha Aonghas air a mheas gu mòr sa choimhearsnachd an Uibhist.

Maighread Walker

Tha Maighread a’ toirt beairteas de dh’eòlas gnìomhachais do bhòrd Ceòlas. Mar thè-gnìomhachais thar 20 bliadhna, bha Maighread os cionn oifig a’ phuist an Dalabrog bho 1994 a-mach. Mar thoradh air an obair aice, tha an oifig-phuist aig teas-meadhain na coimhearsnachd ionadail agus na ghnìomhachas seasmhach làidir. Tha i gu math aithnichte sa choimhearsnachd. Tha Maighread air a bhith an sàs ann an Ceòlas bho thòiseach tòiseachaidh, agus tha a’ choimhearsnachd glè thaiceil rithe.

 

Dòmhnall Iain Dòmhnallach

Na einnseanair-togalach leis a’ Chomhairle, bidh Dòmhnall Iain cuideachd a’ seinn sa bhuidheann Guthan an Iar agus tha e na stiùiriche air SURE (Cumhachd Ath-nuadhachail Uibhist a Deas).