Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)

Tha Ceòlas a’ siubhal Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach às leth a’ phròiseict Cnoc Soilleir.

Is e an latha-dùnaidh airson thagraichean 23 Ògmhios, 2017 aig 5f. Gus iarrtas a chur a-steach, cuiribh thugainn litir chòmhdach agus CV. Tha fiosrachadh a bharrachd ri fhaotainn bho Cheòlas.

 

Tuairsgeulan Obrach

Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach (Cnoc Soilleir) [Beurla]

 

Post air am maoineachadh le Comhairle nan Eilean Siar; Bòrd na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Alba; HIE