Fàilte gu Ceòlas

 

Fàilte gu Ceòlas! Tha sinn toilichte gu bheil sibh uile air tadhal air an làrach-lìn againn, is tha sinn an dòchas fàilte a chur oirbh gu seachdain air leth. Seachdain làn ceòl, dannsa, càirdeas is barrachd spòrs na tha ri fhaighinn an àite eile air feadh Alba fad an t-samhraidh.

’S e sgoil chiùil shamhraidh, stèidhichte ann an teis meadhan coimhearsnachd Ghàidhlig Uibhist a Deas a th’ ann an Ceòlas. Le sàr theagasg ann am pìobaireachd, fìdhlearachd, dannsa ceum, agus Gàidhlig tha Ceolas a’ soilleireachadh agus a’ brosnachadh nan ceanglaichean sònraichte eadar ceòl, dannsa agus seinn. Tha càirdeas àraid aig Ceòlas le Ceap Breatainn, agus tha an sgoil air obair mhòr a dhèanamh airson stoidhle chiùil Ceap Bhreatainn a thoirt dhachaigh.

GÈIRINIS 2011

Tha ceud bliadhna ann am-bliadhna bhon a chaidh Gèirinis a chruthachadh mar bhaile croitearachd.

Rinn sinn comharrachadh  le co-labhairt ann an, agus mun cuairt air Gèirinis air a’ 24mh – 26mh dhen Iuchair 2011.

Chi sibh dealbhan a’ seo;

BARRACHD

Tachartasan

Bhideo Ùr; Ceòlas aig Celtic

Turas bhon Bhreatainn Bhig

Comments are closed.

post to Facebook tweet this post to Stumbleupon save to delicious save to digg save to posterous save to linkedin