Youth Music & Dance Programme for #YOYP2018

17th April 2018

[:en]

The scheduling for this project has changed to start in the autumn.

Ceòlas Uibhist has secured funding to run a traditional music and dance programme for young people in Uist.

£15,000 was awarded through Creative Scotland’s The Royal Edinburgh Military Tattoo Youth Talent Development Programme, a pilot fund organised as part of the Year of Young People 2018.

Incorporating piping, drumming, Highland dance and fiddle, participants will attend a series of workshops in the autumn. Creating well-rounded artists, comfortable in a range of instrumental disciplines, will be fostered through collaborative artistic output.

The music and dance programme will be open to a maximum of 20 performers aged 8-26 from Bernaray, North Uist, south. Workshops are likely to take place in Benbecula.

Ceòlas will welcome a representative from the charity at the performance.

[:gd]

Tha ùrachadh sa chlàr-ama gun tòisichear seo as t-fhoghar.

Tha Ceòlas air maoineachadh fhaighinn airson prògram dannsa agus ciùil thradaiseanta a ruith do dh’òigridh ann an Uibhist.

Chaidh £15,000 a bhuileachadh tro Phrògram Leasachadh Tàlant na h-Òigridh le Tatù Rìoghail Dhùn Èideann agus Alba Chruthachail, sgeama pìleat a chaidh a chur air dòigh airson Bliadhna na h-Òigridh 2018.

A’ gabhail a-steach pìobaireachd, drumaireachd, dannsa Gàidhealach agus fìdhlearachd, bidh cothrom aig daoine sreath bhùthan-obrach a fhrithealadh a’ tòiseachadh as t-fhoghar. ’S e amas a’ phròiseict a bhith a’ cruthachadh chluicheadairean is dannsairean a tha cofhurtail le farsaingeachd stoidhlichean is ionnsramaidean tro cho-obrachadh gnìomhach.

Bidh am prògram dannsa is ciùil fosgailte do 20 duine òga a tha nan dannsair neo nan cluicheadair agus eadar aois 8-26, bho Bheàrnaraigh na Hearadh gu deas. Bidh na bùthan-obrach fhèin buailteach a bhith stèidhichte ann am Beinn na Faoghla.

Bidh Ceòlas a’ cur fàilte air riochdaire bhon chathrannas aig an taisbeanadh.


[:]