Ceòlas Uibhist’s new Gaelic media & content service

12th February 2018

[:en] 

A new Gaelic service has been launched by Ceòlas Uibhist, offering organisations and businesses support with the language, administered by the Gaelic Media and Communications Officer.

Branded ‘An Runnach’, the service provides bilingual content creation, such as copywriting, proofing and translation, social media help and website creation and design. Aimed at both local organisations in Uist as well as larger national authorities, support in the implementation of Gaelic language plans is also on offer.

Several businesses have made use of the service, including the National Library of Scotland, during the creation of the new Iolaire digital resource in 2017. Ceòlas will also be involved in a further project on Gaelic music in 2018, through the service.

Ceòlas Uibhist possesses a strong knowledge base regarding the Gaelic language, specifically in terms of local and veracular usage, and access to this expertise is available through ‘An Runnach’. The service respresents the Uist-based arts organisation’s aim of developing a viable economic resource out of the unique community asset.

More information is available on the service’s website: www.runnach.co.uk.

The post of Gaelic Media and Communications Officer is part-financed by the Scottish Government, the European Community Outer Hebrides LEADER 2014-20 programme, Highlands & Islands Enterprise, Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland.[:gd]Tha Ceòlas Uibhist a’ lìbhrigeadh seirbheis ùr Ghàidhlig do bhuidhnean is ghnìomhachasan, a’ tabhainn cuideachadh leis a’ chànan. Tha i ga ruith le Oifigear Conaltraidh na Gàidhlig.

Bidh an t-seirbheis, air a bheil ‘An Runnach’, a’ tabhainn cruthachadh susbaint dhà-chànanach, mar sgrìobhadh, dearbhadh-teacs agus eadar-theangachadh, cho math ri cuideachadh leis na meadhanan sòisealta agus làraichean-lìn. Bidh cuideachadh do bhuidhnean beaga nan eilean san amharc, cho math ri ùghdarrasan mòra, agus thathar a’ tabhainn taic a thaobh buileachadh ghnìomhan nam planaichean Gàidhlig cuideachd.

Tha àireamh de bhuidhnean air an cothrom a ghabhail mar-thà, a’ gabhail a-steach Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, nuair a chruthaich iad an goireas didseatach mun Iolaire an-uiridh. Bidh Ceòlas a’ gabhail pàirt sa phròiseact ùr am-bliadhna-sa mu cheòl na Gàidhlig, an lùib na seirbheis seo.

Tha eòlas sònraichte aig Ceòlas Uibhist timcheall air a’ Ghàidhlig, mar a tha i air a cleachdadh ann an coimhearsnachd Uibhist, agus tha cothrom air an eòlas sin ri fhaotainn tron ‘Runnach’. Tha i ga thabhainn an cois nan amasan aig a’ bhuidheann ealain air grìomhan eaconamaidh a thogail timcheall air dualchas na coimhearsnachd.

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaotainn air làrach-lìn na seirbheis: www.runnach.co.uk.

Tha an obair Oifigear Conaltraidh na Gàidhlig air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba, pròiseact Eòrpach Innse Gall LEADER 2014-20, Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE), Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.[:]