Cnoc Soilleir Options Consultation

12th July 2017

[:en]Ceòlas welcomes comments from the public on the design options for Cnoc Soilleir, created by John Renshaw Architects. Comments concerning option preference; necessary facilities; building materials for external finishes and appropriate space for Gaelic music & dance should be sent to info@ceolas.co.uk.

The consultation will be open until the 30th July. If you would like to see detailed plans, please come into the Ceòlas Office.

Option A

Option A CNOC SOILLEIR (pdf of photos)

Option B

Option B CNOC SOILLEIR (pdf of photos)

Option C

Option C CNOC SOILLEIR (pdf of photos)

Option D

Option D CNOC SOILLEIR (pdf of photos)

 

Consultation form

Ceisteachan co-chomhairleachaidh (Microsoft word file)[:gd]Thathar a’ cur fàilte air beachdan sam bith bhon phoball co-cheangailte ris na roghainnean dealbhachaidh Cnoc Soilleir, a rinneadh le John Renshaw Architects. Bu chòir do bheachdan a bhith air an cur a-steach gu info@ceolas.co.uk co-cheangailte ri roghainn dealbhachaidh, goireasan feumail, stuth togail airson an taobh a-muigh, agus air feumalachdan sònraichte do dh’àite son dannsa is ceòl Gàidhlig.

Tha an co-chomhairleachadh a’ dùnadh air an 30mh Iuchar. Ma thathar ag iarraidh nan dealbhan mòra fhaicinn, nach tig sibh a-steach gu Oifis Cheòlais ann an Dalabrog.

 

Roghainn A

ROGHAINN A CNOC SOILLEIR (pdf de dhealbhan)

Roghainn B

ROGHAINN B CNOC SOILLEIR (pdf de dhealbhan)

Roghainn C

ROGHAINN C CNOC SOILLEIR (pdf de dhealbhan)

Roghainn D

ROGHAINN D CNOC SOILLEIR (pdf de dhealbhan)

 

Foirm co-comhairleachaidh

Ceisteachan co-chomhairleachaidh (MWord faidhle)[:]