Ceòlas 2017 a sell-out

11th July 2017

[:en]After the superb 2016 summer school, it was hard to think this year’s Ceòlas celebrations could be matched – it was. Beaming sunshine welcomed the start of one of the busiest weeks in the Uist calendar and help to create that unique Hebridean buzz.

This year’s tutors were comprised of some of the best traditional musicians, singers and dancers both from Scotland and Canada. Dancers Mats Melin, Frank McConnell and Sophie Stephenson held classes ranging in skill from complete beginners to experts soon to be teaching themselves.

Coinneach MacCoinnich, Ceap Breatainn

Piping was in the capable hands of Fin Moore and Seonaidh MacIntyre for Piping for Dance classes. Griogair Labhruidh, of North Bail’ a’ Chaolais, is becoming a great exponent of pìobaireachd. Ashley MacDonald led the Youth Pipers and their own compositions, performed at Friday’s Crossover Concert, were at very high standards and their contributions to the cèilidhs were outstanding.

Shelly Campbell and Kenneth MacKenzie, from Cape Breton, were joined by Allan Henderson and Eilidh Shaw, teaching youth and adult fiddle classes. Their own skill was ably demonstrated to full-houses at the evening cèilidhs and concerts throughout the week.

Ingrid Henderson, whose clàrsach class was highly appreciated, was indispensable during the week’s numerous cèilidhs. Mary Ann Kennedy, who MC’d the Cèilidh Mòr, described her not only as a highly telented musician but that ‘rare’ type of person who is also an adept accompanist.

Gaelic class numbers are steadily growing each year and have become a great draw to many students looking to experience the authentic Gaelic-speaking communities in Uist. Ably handled by Catrìona MacIntyre, Catrìona Black and Ailig ‘Bhaltos’ MacDonald, the Gaelic drama showcased at the Friday Crossover Concert is one of the highlights for many.

Michelle NicNèill Walker, à Barraigh

In particular, the 2017 summer school will be remembered for the Gaelic song. New to the week was Mary Jane Lamond, from Cape Breton, who was joined by Rachel Walker and Christine Primrose. Their contributions, along with a number of local talent, on Wednesday night’s Song Cèilidh was considered by many in attendance as the best singers’ concert ever held by Ceòlas. The theme, centred around Bho Ghinealach gu Ginealach, a book of song-poetry from the Campbell family of Taobh a Deas Loch Baghasdail in South Uist, saw a mixture of local and Highland songs for two and a half hours of spellbound unaccompanied performance. The Campbell family themselves were represented by Ruairidh MacKay, Dòmhnall Ruairidh and Dòmhnall Anthony Campbell, who sang their personal favourites. The evening ended with a rendition of ‘A Pheigi a Ghràidh’ performed by 18 singers on stage. Worthy of a mention was a surprise appearance by Michelle MacNeil Walker from Barra who left the audience wanting more of her singing.

All events were to full houses, with the community coming out in droves to hear the talented tutors. The Cèilidh Mòr featured the usual huge programme which enabled the tutors to share their talent with the wider community. Griogair Labhruidh sang two songs off his debut album ‘Dail Riata’, which marked 10 years since its launch.

Cuairt gu Roisinis, a’ cluinntinn ‘Tha mo Ghaol ‘s na Haunn’

Walks centred around two books: the recently relaunched Eriskay Where I Was Born went out to Roisinis to hear readings by Màiri MacKenzie, and Bho Ghinealach gu Ginealach saw the Campbells giving a tour of their own township in Taobh a Deas Loch Baghasdail. Rona Hyslop, a Gaelic learner from Fife, exhibited her fine oil paintings all week long.

Thursday afternoon featured an intersting talk by John Renshaw concerning the development at Cnoc Soilleir. He consulted on four possible building options for the site and representatives of the Scottish Government, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Creative Scotland and members of the local community were all present. If you were not able to attend, and would like to see or comment on the options, please contact Ceòlas Uibhist.

Na Pìobairean Òga air a’ Chèilidh Mhòr
‘A Pheigi a Ghràidh’

Co-chomhairleachadh poblach air Cnoc Soilleir, John Renshaw agus Dr Aonghas Dòmhnallach
[:gd]An dèidh cho sgoinneil ’s a bha sgoil-shamhraidh 2016, bu mhòr an t-iongnadh gun gabhadh a bheatadh – ach ghabhadh. Grian na dèarrsadh a chuir fàilte air aon de na seachdainean bu thrainge sa bhliadhna Uibhisteach, a’ toirt deagh thogail dhan àite.

Coinneach MacCoinnich, Ceap Breatainn

Am bliadhna-sa, bha cuid de na seinneadairean, ceòladairean agus dannsairean traidiseanta as fheàrr às Alba agus Canada. Ghabh dannsairean Mats Melin, Frank MacConaill agus Sophie NicSteaphain clasaichean bho luchd-tòiseachaidh gu luchd-adhartaich a bhios an ceann nan clasaichean aca fhèin ann an ùine nach bi fada.

Bha pìobaireachd son dannsa ga stiùireadh le Fin Moore agus Seonaidh Mac an t-Saoir, le Griogair Labhruidh, às Taobh a Tuath Bhaile a’ Chaolais, an ceann seinn pìobaireachd. Bha na Pìobairean Òga, air an gabhail le Ashley Dhòmhnallach, a’ taisbeanadh phort a rinn iad fhèin air a’ chuirm Crossover agus sin aig àrd-ìre fhèin.

Bha Shelly Chaimbeul agus Coinneach MacCoinnich,  às Ceap Breatainn, còmhla ri Ailean MacEanraig agus Eilidh Sheathach, a’ teagasg nan clasaichean fìdhleadh òga is inbheach. Thaisbeanaich iad na sgilean aca fhèin gu h-ealamh aig na cuirmean is cèilidhean tron t-seachdain cuideachd.

Michelle NicNèill Walker, à Barraigh

Cha robh de shamhail aig Ingrid NicEanraig, a ghabh clas i fhìn sa chlàrsach, agus i an ceann grunn chèilidhean. Bha Màiri Anna NicUalraig, a bha na bean an taighe air a’ Chèilidh Mhòr, a’ dèanamh luaidh air Ingrid chan ann a-mhàin mar thè a tha sgileil fhèin air cluich, ach cuideachd mar thè annasach as urrainnear ceòl-taice ealanta a chumail ri duine sam bith.

Tha àireamhan a’ sìor-fhàs gach bliadhna anns na clasaichean Gàidhlig agus iad a’ tàladh tòrr oileanaich airson coimhearsnachd Ghàidhlig Uibhist fhiosrachadh. Air an gabhail le Catrìona Nic an t-Saoir, Catrìona NicIlleDhuibh agus Ailig Bhaltos Dòmhnallach, ‘s e an dealbh-chluiche Ghàidhlig air aon de na rudan as fèillmhoire a th’ ann air a’ Chonsairt Crossover DihAoine.

Gu sònraichte, bidh 2017 air a chuimhneachadh airson nan òran. Ùr dhan t-seachdain bha Màiri Sìne Laomannd, às Ceap Breatainn, còmhla ri Raonaid Walker agus Cairistìona Primrose. B’ e an t-seinn aca, còmhla ri tàlant ionadail, a rinn Cèilidh nan Òran air DiCiadain air aon de na cuirmean as fheàrr a-riamh a bh’ ann aig Ceòlas, ann am beachd tòrr den luchd-èisteachd. B’ e cuspair na cèilidh, Bho Ghinealach gu Ginealach, leabhar de bhàrdachd Chaimbeulach Taobh a Deas Loch Baghasdail; agus chaidh òrain Uibhisteach a sheinn còmhla ri òrain à ceàrnaidhean eile den Ghàidhealtachd rè dà uair gu leth far an robh an luchd-èisteachd fo gheasaibh an luchd-seinn. Seinneadair nach cluinnear gu tric as t-fhiach iomradh, b’ e Michelle NicNèill Walker a dh’fhàg na daoine a bha an làthair ag iarraidh a bharrachd a chluinnteil. Bha an teaghlach Caimbeulach iad fhèin air an riochdachadh le Ruairidh MacAoidh (an Ròideag), Dòmhnall Ruairidh agus Dòmhnall Anthony Caimbeul, a sheinn na h-òrain theaghlaich as fheàrr leotha fhèin. Thàinig an oidhche gu crìoch agus ‘A Pheigi a Ghràidh’ air a ghabhail gu beadarrach aig 18 seinneadair air an àrd-ùrlar.

Cuairt gu Roisinis, a’ cluinntinn ‘Tha mo Ghaol ‘s na Haunn’

Bha gach tachartas air a lìonadh le daoine, agus a’ choimhearsnachd a’ nochdadh nan dròbhan airson an luchd-teasgaisg tàlantach a chluinnteil. Mar as àbhaist, bha prògram sònraichte mòr sa Chèilidh Mhòr, a’ leigeil leis na h-oidean an cuid seinn, cluiche is dannsa a chur fo chomhair na bha an làthair. Ghabh Griogair Labhruidh a dhà òran far a’ chlàir aige ‘Dail Riata’, a thàinig a-mach bho chionn 10 bliadhna.

Rè na seachdain, bha cuairtean air an stèidheachadh air dà leabhar: Eriskay Where I Was Born, a dh’fhalbh a-mach gu Roisinis airson leughaidhean le Màiri NicCoinnich a chluinnteil, agus Bho Ghinealach gu Ginealach leis na Caimbeulaich a’ treòireachadh dhaoine timcheall a’ bhaile aca fhèin, Taobh a Deas Loch Baghasdail. Bha taisbeanadh ealain òla, le Rona Hyslop à Fìobha, a’ dol fad na seachdain.

‘A Pheigi a Ghràidh’

Feasgar DhiarDaoin, bha òraid inntinneach le John Renshaw a-mach air leasachadh a’ Chnuic Shoilleir. Bha e a’ co-chomhairleachadh air roghainnean togalaich Chnoc Soilleir, agus bha riochdairean ann bho Riaghaltas na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Alba Chruthachail agus a’ choimhearsnachd. Mur urrainn dhuibh a bhith an làthair, agus bu mhath leibh na roghainn fhaicinn agus a chnuasachadh, leig fios do Cheòlas Uibhist.

Na Pìobairean Òga air a’ Chèilidh Mhòr

Co-chomhairleachadh poblach air Cnoc Soilleir, John Renshaw agus Dr Aonghas Dòmhnallach
[:]