Ceòlas employs new Dance Development Officer

24th April 2017

[:en]A new Dance Development Officer will soon be running dance activities in Uist. Sorcha Monk, who started in post last week, will be based part-time in Ceòlas’ Lìonacleit Office at the Lews Castle College Benbecula Campus.

Previously based at Dance House Glasgow for 9 years, Sorcha has experience organising a wide range of dance activities both professional and community-based. She has taken part in, and helped to organise mass dance participation events, performed at festivals and Theatre Royal, Glasgow as part of the Dance House Community Company.

Existing dance activiy will be augmented with workshops offered in schools and community groups across the uists.

The position is funded through a grant by the Robertson Trust and NHS Eileanan Siar and will build upon the achievements of the previous officer, Laura Johnston-Scott, now working in Inverness for Eden Court.

Sorcha commented: ‘I am delighted to be able to continue to work in the dance field, and after recently returning to live on the islands after being on the mainland for nearly 15 years, I am looking forward to getting back into community, and fostering links with dance activity across the country.’

Please contact Sorcha Monk (sorcha@ceolas.co.uk) or Ceòlas (01878700154) if you would like to express interest in dance activities in Uist.[:gd]Bidh Oifigear Leasachaidh Dannsa ùr le Ceòlas a’ ruith thachartasan dannsa ann an Uibhist. Bidh Sorcha Monk, a thòisich an dreuchd an t-seachdain sa chaidh, ag obair pàirt-ùineach às an Oifis Ceòlas aig Colaisde a’ Chaisteil Àrainn Bheinn na Faoghla.

Mu dheireadh stèidhichte aig Dance House Glasgow fad 9 bliadhna, tha farsaingeachd de dh’eòlas aig Sorcha ann a bhith a’ cur air dòigh thachartasan proifeiseanta is choimhearsnachd. Bha i an sàs agus a’ stiùireadh dhannsaichean de shluagh mòr, agus bha i fhèin a’ dannsadh aig fèisean agus an Theatre Rìoghail, Glaschu, mar phàirt den Dance House Community Company.

Bidh bùithtean-obrach còmhla ri sgoiltean agus buidhnean Gàidhlig a’ cur ris an t-solar dannsa a th’ ann mur-thà.

Tha an obair ga maoineachadh le tabhartas bhon Urras MhicDhonnchaidh agus NHS Eileanan Siar. Bidh i a’ togail air na rinneadh an t-oifigear mu dheireadh, Laura Johnston-Scott, a tha a-nise ag obair ann an Inbhir Nis.

Thuirt Sorcha: ‘Tha mi toilichte gun d’fhuair mi an cothrom leantail orm ann an gnìomhachas an dannsa, agus an dèidh tilleadh dha Uibhist an dèidh 15 bliadhna air tìr-mòr, tha mi a’ dèanamh fiughar ri dhol an lùib na coimhearsnachd, agus a’ brosnachadh cheanglaichean ri buidhnean dannsa eile thar na dùthcha.

Cuir fios gu Sorcha Monk (sorcha@ceolas.co.uk) no Ceòlas (01878700154) nam bu mhath leibh ùidh a shealltainn ann an dannsa an Uibhist.[:]