Architects Awarded Cnoc Soilleir Design Contract

20th April 2017

[:en]An architectural practice has been awarded the design contract for the Cnoc Soilleir project, a partnership between Ceòlas Uibhist and Lews Castle College UHI.

John Renshaw Architects, based in Edinburgh, have been successful in their bid to design the Gaelic arts and educational centre to be built in Dalabrog, South Uist. The contract, which was out for public tender in February, received numerous high-quality submissions.

The news follows Bòrd na Gàidhlig’s announcement last week that Cnoc Soilleir received project funding of £150,000. In December 2016, the development received a Scottish Government grant of £1m, announced by Deputy First Minister John Swinney.

The architectural practice has a wide range of experience throughout Scotland and the UK, having designed significant capital projects such as An Tobar (Tobermory), the Saint Columba Centre (Fionnphort) and is involved in current developments at Ceann na h-Àirigh in Grimsay. The company also compiled the feasibility report for the site in summer 2015 and Ceòlas and LCC are delighted to have acquired such a strong candidate for the project.

The building, costed at £7.1m, will bring significant benefits to the local economy, along with 41.5 FTE jobs by Year 5. Cnoc Soilleir will support the growth of Ceòlas’ community-led activity around Gàidhlig language learning, music and dance, including the highly-acclaimed Summer School, Winter Festival, Song Conference and Symposium.

The project will also support the growth of the hugely successful LCC music programmes (BA in Applied Music, MA in Music and the environment, and HNC Music) and will provide capacity for the delivery of additional Creative Industry courses, enabling further growth in student numbers.

For further information, please contact Liam Crouse, Ceòlas Uibhist, 01878 700 154 or liam@ceolas.co.uk.

http://www.ceolas.co.uk/

https://www.lews.uhi.ac.uk/

http://www.johnrenshawarchitects.co.uk/

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/39662238 [:gd]Chaidh cùmhnant dealbhachaidh a’ phròiseict Cnoc Soilleir, a tha eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI, a bhuileachadh air oifis ailtire.

Bha John Renshaw Architects, a tha stèidhichte ann an Dùn Èideann, soirbheachail nan tagradh gus an ionad do dh’ealain is foghlam na Gàidhlig a thogail ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. Fhuair a’ chùmhnant, a bha a-mach gu tairgse sa Ghearran, àireamh de thagraidhean aig àrd ìre.

Tha an naidheachd seo a’ leantail air fios na seachdain sa chaidh gun tugadh Bòrd na Gàidhlig £150,000 ris a’ phròiseact. San Dùbhlachd 2016, fhuair an leasachadh tabhartas de £1m bho Riaghaltas na h-Alba, air a bhuileachadh le Iar-Phrìomh-Mhinistear Iain Swinney.

Tha farsaingeachd de dh’eòlas bho air feadh na Rìoghachd aig an oifis ailtire, agus iad an dèis phròiseactan a leithid An Tobar (Tobar Mhoire), Ionad Chaluim Chill Ì (Fionnphort) agus Ceann na h-Àirigh (Griomasaigh) a dhealbhachadh. Rinn an oifis an sgrùdadh so-dhèantachd (feasibility study) airson na làraich as t-samhradh 2015, agus tha Ceòlas agus LCC fìor thoilichte gun d’fhuaireadh iad tagraiche cho làidir airson a’ phròiseict.

Bheir an togalach, a chosgas £7.1m, buannachdan brìgheil dhan eaconamaidh ionadail, a thuilleadh air 41.5 obraichean FTE aig Bliadhna 5. Cuidichidh Cnoc Soilleir ri fàs a thoirt do ghnìomhan coimhearsnachd Ceòlas timcheall air ionnsachadh Gàidhlig, ceòl is dannsa, a’ gabhail a-steach an Sgoil shamhraidh ainmeil, Fèis Chullaig, Co-labhairt nan Òran agus an Symposium.

Bidh am pròiseact cuideachd a’ cuideachadh le fàs phrògraman ciùil LCC (BA Ceòl Gnàthaichte, MA Ceòl agus an àrainneachd, HNC Ceòl) a tha gu h-àraidh fèillmhor agus bidh e a’ toirt chomasan a bharrachd airson cùrsaichean sna Gnìomhachasan Cruthachail a lìbhrigeadh, a’ fàgail barrachd fàs ann an àireamhan oileanaich.

Airson barrachd fios, cuir fios gu Liam Crouse, Ceòlas Uibhist, 01878 700 154 neo liam@ceolas.co.uk.

http://www.ceolas.co.uk/

https://www.lews.uhi.ac.uk/

http://www.johnrenshawarchitects.co.uk/

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/39662238 [:]