Bòrd na Gàidhlig Supports Cnoc Soilleir Project

11th April 2017

[:en]Bòrd na Gàidhlig has today announced funding for the Cnoc Soilleir project in Uist. 

The project is a partnership between both Ceòlas Uibhist and Lews Castle College (UHI) to establish a centre for Gàidhlig music, dance and cultural heritage.  It has been designed to support the growth of Ceòlas, which has been successful in using the Gaelic language naturally within a community setting and attracting national and international audiences to the Gaelic arts and culture.  

Bòrd na Gàidhlig has awarded (capital) funding of £150,000 towards the £7 million project which has already received Scottish Government funding.

Bòrd na Gàidhlig Cathraiche (Chair), Allan MacDonald, said: “Increasing the use and status of any minoritised language is important in its revitalisation, as is the economic benefit from activities connected with the language.  The Cnoc Soilleir project is an excellent example of the Gaelic language’s unlimited potential in generating both economic and social benefits to Scotland.  Ceòlas has long been enjoyed by a worldwide audience, including strong connections with Nova Scotia, and has played on the linguistic and cultural strengths of South Uist in particular.”

“Cnoc Soilleir will involve the Gaelic language, culture and community in a unique way. The use of Gaelic in the arts is vital to the future of the language in Scotland, playing an important role in encouraging its use, increasing its visibility, strengthening its appeal while maintaining loyalty to it.  The project will also create new large economic and social benefits to Uist, through the creation of jobs and the generation of additional revenue streams. At the same time it will help increase the number of Gaelic speakers and the opportunities to use the language. It is through innovative initiatives such as this that we must look to support the Gaelic language and our rural communities going forward.”

Welcoming the funding, Ceòlas Board Member, Catrìona MacIntyre, said: “The Ceòlas board are delighted that Bòrd na Gàidhlig is supporting the Cnoc Soilleir project with this generous grant. The Bòrd na Gàidhlig grant will enable us to establish new and improved facilities for teaching Gaelic at the forthcoming Cnoc Soilleir centre and will support the growth of Ceòlas’ Gaelic language learning activities in the heart of South Uist’s Gaelic community. Cnoc Soilleir will be hugely important for Gaelic, for Uist and for the Western Isles and the Bòrd na Gàidhlig grant demonstrates the increasing support for this ground-breaking partnership project. I’m pleased to say that we are at a really exciting point right now, so expect more announcements in the next few weeks.”

[:gd]Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air maoineachadh a thoirt don phròiseact Cnoc Soilleir ann an Uibhist.

’S e a th’ anns a’ phròiseact, compàirteachas eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil (OGE) gus ionad a stèidheachadh airson ceòl na Gàidhlig, dannsa is dualchas. Thathar an dùil leis an ionad ùr togail air is cur ris an obair aig Ceòlas,  a tha air a bhith soirbheachail ann a bhith toirt chothroman do dhaoine Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachaidhean nàdarra sa choimhearsnachd agus ann a bhith cur nan ealain Gàidhlig is cultar na Gàidhlig fa chomhair an t-sluaigh gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta.

Tha Bòrd na Gàidhlig air maoineachadh (calpa) luach £150,000 a thoirt seachad mar phàirt den £7m a chosgas am pròiseact, agus tha am pròiseact air maoineachadh a ghleidheadh bho Riaghaltas na h-Alba mu thràth.

Thuirt Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Ailean Dòmhnallach: “Ma thathar a’ dol a thoirt ath-bheothachadh air mion-chànan, tha e gu math cudromach gun tèid àrdachadh a thoirt air inbhe a’ chànain agus gum bi i air a cleachdadh barrachd am measg dhaoine, agus tha e a cheart cho cudromach gun tig buannachdan eaconamach bho iomairtean is tachartasan co-cheangailte ris a’ chànan. Leis a’ phròiseact Cnoc Soilleir, tha sinn a’ faicinn eisimpleir fìor mhath de na buannachdan eaconamach is sòisealta anabarrach mòr as urrainn a bhith agad leis a’ Ghàidhlig. Tha cliù eadar-nàiseanta air a bhith aig Ceòlas o chionn fhada, agus dlùth cheanglaichean aca ri Alba Nuadh, agus tha iad air togail air cho làidir ’s a tha a’ Ghàidhlig agus dualchas na Gàidhlig ann an Uibhist a Deas gus cur ris a’ chliù sin.

“Bidh Cnoc Soilleir a’ toirt àite gu math sònraichte do chànan, cultar agus coimhearsnachd na Gàidhlig. Tha na h-ealain Ghàidhlig fìor chudromach do chor a’ chànain ann an Alba. Tha iad a’ brosnachadh dhaoine gu bhith cleachdadh na Gàidhlig, a’ togail ìomhaigh a’ chànain, a’ tàladh dhaoine gu bhith togail ùidh sa Ghàidhlig agus a’ piobrachadh dhaoine gu bhith dìleas don chànan. Tha am pròiseact seo cuideachd a’ dol a chruthachadh bhuannachdan eaconamach is sòisealta mòra airson Uibhist, tro obraichean ùra agus airgead ùr a thig a-steach don sgìre. Tha e a’ dol a chuideachadh le bhith toirt meudachadh air àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig agus air na cothroman gus an cànan a chleachdadh. ’S ann tro iomairtean innleachdach mar seo a bu chòir dhuinn a bhith feuchainn ri taic a thoirt don Ghàidhlig agus do ar coimhearsnachdan dùthchail.”

Thuirt Catrìona Nic an t-Saoir, a tha na Ball den Bhòrd Stiùiridh aig Ceòlas, agus i a’ cur fàilte air an naidheachd: “Tha am Bòrd Stiùiridh aig Ceòlas air an dòigh gu bheil Bòrd na Gàidhlig a’ cur an taice ris a’ phròiseact Cnoc Soilleir leis an tabhartas fhialaidh seo. Cuidichidh am maoineachadh bhon Bhòrd le bhith stèidheachadh ghoireasan ùra, feumail airson teagasg na Gàidhlig an cois an ionaid a thèid a thogail aig Cnoc Soilleir, agus cuiridh sin fhèin ris na comasan a th’ aig Ceòlas airson iomairtean ionnsachadh cànain a lìbhrigeadh an teis-meadhan coimhearsnachd Ghàidhlig Uibhist a Deas. Bidh Cnoc Soilleir air leth cudromach don Ghàidhlig, do dh’Uibhist agus dha na h-Eileanan air fad agus tha maoineachadh Bhòrd na Gàidhlig a’ dearbhadh mar a tha taic a’ fàs don phròiseact innleachdail, chom-pàirteach seo. Tha mi toilichte a ràdh gu bheil sinn a’ gluasad air adhart agus gum bi barrachd fios a’ nochdadh sna seachdainean ri thighinn.”

[:]