Gaelic Media and Communications Officer

2nd April 2017

[:en]Ceòlas has empoyed a new officer who will help to grow Gaelic in Uist. Liam Alastair Crouse, from Rhode Island, started in post at the beginning of April, 2017.

The new position, which lasts 3 years, will increase Ceòlas’ Gaelic presence online, as well as encouraging Gaelic usage within local businesses. The post recieved funding from LEADER, Bòrd na Gàidhlig, HIE and CnES.

The officer will aim to take advantage of Uist’s cultural and linguistic resources, broadcasting them  to new audiences in a way that contributes to the local economy. As part of the work, new services will be offered to Uist-based companies and community groups that market the island’s unique heritage. Liam worked previously as a Gaelic Plans Officer with Bòrd na Gàidhlig in Inverness and as Ceòlas’ Gaelic Development Officer in 2015-16.

‘I am really looking forward to working with the community again,’ commented Liam. ‘It was great to be situated in a Gaelic community previously and I’m very happy that I got this opportunity to return to Ceòlas and to the warm Uist community.’

‘We were delighted that Liam accept the job offer. There was tough competition for the post with three others applying. His set of skills will allow him to effectively carry out this work, and when he was working for us previously on a ScotGrad placement, he worked very enthusiastically with the community.’[:gd]Tha oifigear ùr a’ tòiseachadh aig Ceòlas a bhitheas a’ cur ri fàs na Gàidhlig an Uibhist. Thòisich Liam Alastair Crouse, à Aimeireagaidh, an dreuchd aig tòiseachd a’ Ghiblein, 2017.

Bidh an obair ùr, a mhaireas 3 bliadhna, a’ cur ri làthaireachd na Gàidhlig aig Ceòlas air loidhne, cuide ri cleachdadh na Gàidhlig a neartachadh ann an gnìomhachasan ionadail. Tha i ga maoineachadh le airgead LEADER, Bòrd na Gàidhlig, HIE agus CnES.

Bidh an t-oifigear ùr ag amas air an dìleab phrìseil agus am beairteas chainnt a tha làidir ann an Uibhist a’ craobh-sgaoileadh gu daoine ùra ann an dòigh a chuireas ri eaconamaidh an eilein. Na chois, bithear a’ tabhainn sheirbheisean margaidheachd is sanasachd Gàidhlig do ghnìomhachasan agus buidhnean coimhearsnachd Uibhist. Roimhe seo, bha Liam na Oifigear Phlanaichean aig Bòrd na Gàidhlig an Inbhir Nis agus na Oifigear Leasachaidh Gàidhlig aig Ceòlas ann an 2015-16.

‘Tha mi a’ dèanamh fiughar mhòr ris an obair seo’, thuirt Liam. ‘Chòrd e rium gu mòr a bhith a’ fuireach ’s ag obair ann an coimhearsnachd Ghàidhealach a’ bhon-uiridh agus tha mi cho toilichte gun d’fhuair mi an cothrom seo a thilleadh gu Ceòlas agus coimhearsnachd bhlàth Uibhist.’

‘Tha sinn dìreach air ar dòigh gun do ghlac Liam leis an obair nuair a chaidh a thabhainn dha. Bha fèill air an obair seo agus triùir eile a-staigh air a shon. Bha a chuid sgilean a’ freagairt gu math air an dreuchd agus nuair a bha e ag obair dhuinn roimhe air greis-ghnìomhachais ScotGrad agus bhiodh e a’ dol an lùib na coimhearsnachd ann an dòigh èasgaidh’, thuirt Mary Schmöller aig Ceòlas.

[:]