Cnoc Soilleir – new funds

20th December 2016

[:en]

Tha sinn air leth toilichte innse gu bheil sinn air taic-airgid luach millean not fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba airson a chur ri Cnoc Soilleir – pròiseact togail ann an Uibhist a Deas.

Tha an Leas Phrìomh Ministear, John Swinney, air dearbhadh gun tèid £1 millean a thoirt do phròiseact Chnoc Shoilleir. ’S e pròiseact co-obrachail eadar Ceòlas Uibhist agus Colaiste a’ Chaisteil UHI a tha ann an Cnoc Soilleir agus tha dùil gum bi buaidh eaconamach aige cho math ri bhith a’ cuideachadh cultar na Gàidhlig ann an Uibhist a Deas.

Thuirt Mgr Swinney: “Thèid co-ionnan ri 40 dreuchd làn-ùine a chruthachadh anns na bliadhnaichean a tha romhainn agus bidh buannachd mhòr ann dhan eaconamaidh ionadail le bhith a’ stèidheachadh ionad foghlam Gàidhlig agus ealain ann an Uibhist.

“Bheir e cuideachd seasmhachd dhan Ghàidhlig anns an sgìre, a’ dol le dealas an riaghaltais gus taic a chur ris a’ chànan anns na coimhearsnachdan agus ann am foghlam aig gach ìre ann an Alba.”

Tha sinn a’ cruinneachadh airgid airson na bhios a’ choimhearsnachd a’ cur ris. Tadhail air an duilleag maoineachadh-sluaigh againn; no cuir tabhartas dìreach gu Ceòlas;  www.ceolas.co.uk

BBC press release: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-38341103

Cnoc- Soilleir Crowdfunding page

VIDEO HERE[:gd]

Tha sinn air leth toilichte innse gu bheil sinn air taic-airgid luach millean not fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba airson a chur ri Cnoc Soilleir – pròiseact togail ann an Uibhist a Deas.

Tha an Leas Phrìomh Ministear, John Swinney, air dearbhadh gun tèid £1 millean a thoirt do phròiseact Chnoc Shoilleir. ’S e pròiseact co-obrachail eadar Ceòlas Uibhist agus Colaiste a’ Chaisteil UHI a tha ann an Cnoc Soilleir agus tha dùil gum bi buaidh eaconamach aige cho math ri bhith a’ cuideachadh cultar na Gàidhlig ann an Uibhist a Deas.

Thuirt Mgr Swinney: “Thèid co-ionnan ri 40 dreuchd làn-ùine a chruthachadh anns na bliadhnaichean a tha romhainn agus bidh buannachd mhòr ann dhan eaconamaidh ionadail le bhith a’ stèidheachadh ionad foghlam Gàidhlig agus ealain ann an Uibhist.

“Bheir e cuideachd seasmhachd dhan Ghàidhlig anns an sgìre, a’ dol le dealas an riaghaltais gus taic a chur ris a’ chànan anns na coimhearsnachdan agus ann am foghlam aig gach ìre ann an Alba.”

Tha sinn a’ cruinneachadh airgid airson na bhios a’ choimhearsnachd a’ cur ris. Tadhail air an duilleag maoineachadh-sluaigh againn; no cuir tabhartas dìreach gu Ceòlas;  www.ceolas.co.uk

Brath-naidheachd a’ BhBC: http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/38327394

Cnoc- Soilleir Crowdfunding page

VIDEO HERE[:]