Gaelic Classes

24th November 2016

Clasaichean Gàidhlig

Gaelic Classes
Gach Dimàirt   –   Tuesdays
Sgoil an Iochdair   –   Iochdar School

6.30 – 7.30 Beginners

7.30 – 8.30       Post Beginner

Gàidhlig dhan na h-uile!

Parents/Staff/Carers/All ages

£7.00            01878 700154

     Registered Charity: SCO31179   Company No: SC216090

gaelic-classes-new