AGM Ceòlas (20/11)

10th November 2015

Tha Ceòlas a’ toirt fiathachadh dhuibh dhan AGM, DihAoine 20mh den t-Samhainn, 7pm, an Taigh-òste Pholl a’ Charra. Bidh ceòl le Seonaidh Mac an t-Saoir, Seonaidh Ailig MacAoidh, agus Guthan an Iar a’ leantail na coinneimh.

website